Uttalande om vägen framåt på lokala redaktionerna

Journalistklubbens höstmöte 26–27 oktober 2017 konstaterar att inriktningen för lokala nyheter på SVT är fortsatt otydlig. Nu sätter både chefer och medarbetare hopp till den strategi som en styrgrupp av höga chefer ska arbeta fram. Vi understryker att företaget i arbetet med strategierna behöver ta vara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens.

Idag tar Journalistklubben emot redogörelser på bred front från hela den lokala organisationen om undermålig arbetsmiljö och omfattande problem med orimligt hög arbetsbelastning och stress. Därför är det av yttersta vikt att den lokala strategin lika mycket som att tala om vad medarbetare ska göra, också talar om vad medarbetare ska välja bort när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.

Behöver du hjälp?

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

Om du är utsatt och behöver hjälp och stöd är du välkommen att kontakta din chef, HR eller klubbens ordförande Hanna Nyberg på 0768949913. Klubben tillämpar sträng sekretess i dessa ärenden, vilket innebär att vi kontaktar företaget enbart om du önskar det.

Här kan du läsa hela SVT:s policy mot sexuella trakasserier.

Här finns ett underlag kring sexuella trakasserier som den fackliga organisationen TCO har tagit fram.

Arbetsbelastningen får lokala journalister att vilja byta jobb

Före sommaren genomförde Journalistklubben vid SVT en enkät bland medlemmarna på lokala nyheter för att undersöka om journalisterna valt att gå ner i arbetstid på grund av hög arbetsbelastning. Detta efter att flera medlemmar berättat om att de har ett så hårt arbetstryck att de valt att gå ned i tid för att orka.

Av de 126 personer som svarade på enkäten svarade 61 procent att arbetsbelastningen var för hög medan 39 procent ansåg att arbetsbelastningen var lagom eller låg. Nästan en fjärdedel (23 procent) uppgav att de valt att gå ner i arbetstid som en följd av stressen på jobbet, och hälften uppgav att de till och med funderat på att byta arbete.

– Det här är signaler som företaget måste ta på största allvar och agera på, säger Journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.

En reporter beskrev i ett fritextsvar hur denne upplevt att arbetssituationen förändrats.

”Ett kreativt och stressigt jobb kräver återhämtning och eftertanke. Denna ´luft´ är borta, vilket innebär minskad arbetsglädje, fler faktafel, sämre arbetsklimat, en ständig trötthet.”

Oroad över journalisternas mående

Journalistklubben vid SVT uppfattar resultatet av undersökningen som mycket oroväckande, både för de enskilda medlemmarnas välmående, men också för företagets framtid vad det gäller att behålla duktiga journalister och möjlighet att rekrytera ny personal.

– För att SVT även fortsättningsvis ska kunna leverera den goda journalistik som licensbetalarna förväntar sig krävs att företaget är attraktivt för duktiga journalister och att varje medarbetare har arbetsförhållanden som främjar kreativitet, berättarlust och god hälsa. Sedan den stora omorganisationen då regionala nyheter blev lokala har Journalistklubben gjort två enkäter som hundratals medlemmar svarat på men företaget har fortfarande inte undersökt arbetsmiljön i stort. Det är dags nu, säger Hanna Nyberg.

Ser inte strukturella fel

Christina Ågren, som är programchef för de lokala nyheterna på SVT, anser att det utifrån enkäten inte går att utläsa att det finns strukturella orsaker till det som journalistklubben beskriver som en utbredd känsla av otillräcklighet bland reportrarna på de lokala redaktionerna. Hon har nu uppmanat redaktionscheferna att ha extra fokus på arbetsbelastningen under höstens utvecklingssamtal.

– Det är otroligt viktigt att det finns en tät och bra dialog mellan medarbetare och chef som kan fånga orsaker, och där man kan komma överens om vad som behövs för att förbättra situationen. Samtidigt genomför vi redaktionella projekt som bidrar till att tydliggöra förväntningar, till exempel textsprånget och varumärkesprojektet. Utöver det planerar vi bland annat redaktörsutbildningar för att stötta redaktörerna i arbetsledning och prioritering, säger Christina Ågren.

Fler arbetsuppgifter skapar stress

Men Journalistklubben trycker på att det finns ett utbrett missnöje bland medarbetarna på de lokala redaktionerna med att det läggs på allt fler arbetsuppgifter, nya arbetsverktyg kommer till och att det samtidigt råder en otydlighet från ledningen kring hur de lokala nyheterna ska arbeta.

– Det är inte ett stort antal ”individer” som har de här problemen, utan det är här är ett systemfel som företaget måste åtgärda, säger Journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.

– Vi kommer att behöva fortsatt jobba med att både tydliggöra och renodla uppdraget för lokala nyheter. Det är ett jobb som kommer intensifieras inom kort i vårt arbete med en strategi för lokala nyheter och jag tar med mig resultatet av enkäten in i det arbetet, säger Christina Ågren.

 

Rättelse:

I en tidigare version av texten stod det att Christina Ågren menade att det inte rörde sig om strukturella problem utan att det handlade om enskilda individers förmåga att anpassa sig till de förändringar som sker på lokala nyheter. Christina Ågren har efter publiceringen kontaktat Journalistklubben och förklarat att hon inte känner igen sig i den beskrivningen och att hon inte ser på medarbetare på det sättet.  Av detta skäl är texten nu uppdaterad.