Bråttom med långsiktiga lösningar för lokala nyheter

På torsdagen hade Journalistklubben vid SVT årsmöte och antog ett uttalande gällande något präglat en stor del av året, nämligen omgörningen av lokala nyheter
Det har gått över två månader sedan SVT sjösatte den mest genomgripande omorganisationen för lokala nyheter som någonsin genomförts, en organisation som bara hann vara i drift i två dagar innan den kollapsade. Flera sjukskrivningar till följd av för hög arbetsbelastning, stress och oklarheter i hur arbetet skulle gå till blev det omedelbara resultatet.

Över två månader har gått. Flera av dem som blev sjuka när organisationen sjösattes är fortsatt sjukskrivna. Av åtgärder har vi inte sett mycket, inte annat än de akuta åtgärder som vidtogs genom att tillföra mer resurser. Men organisationen är allvarligt dysfunktionell. Det räcker inte längre med akuta åtgärder. 

Den nya organisationen sjösattes i direkt konflikt med alla varningar som fack och personal lyfte, trots att risk- och konsekvensanalyser visade på en osedvanlig mängd brister. Två ansvariga chefer fick gå som en följd av det kaos som det nya sättet att arbeta medförde och ledningen lovade att den nya organisationen skulle ses över.

Våra medlemmar vittnar om såväl dubbel- som trippelarbete, fortsatt oklara kommunikationsvägar och om en trötthet som kommer att leda till fler sjukskrivningar om inte långsiktiga åtgärder kommer till stånd.

Det har gått över två månader och vi har parallellt med den självförvållade krisen inom lokala nyheter drabbats av en världsomfattande kris som än tydligare sätter bristerna i organisationen av de lokala nyheterna i sökarljuset. Målet att bättre nå publiken online missades redan i starten när huvuddelen av vår kraft gick till att rädda tevesändningarna. Nu är verkligheten den att många lokala stationer har släppt alla ambitioner om att nå onlinepubliken för att klara utsändningarna av tevenyheter.

Vi förstår att den pandemi som drabbat världen överskuggar det mesta. Det förtar dock inte det faktum att arbetet med att få en fungerande lokal nyhetsorganisation måste prioriteras. I annat fall kan vi stå med en slutkörd organisation redan innan pandemin är över. Det skulle påverka såväl Sverigebilden som bilden av public service och i förlängningen förtroendet för SVT.

Vi är medvetna om behovet av att vara relevanta för den publik som föredrar att ta del av våra nyheter online. Det är då än mer anmärkningsvärt att månader tillåts gå utan att medarbetare på lokala nyheter i produktion kan se konkreta förslag till långsiktigt hållbara lösningar.

SVTs lokala nyheter är i dag en organisation där fler jobbar mer men levererar mindre till en högre kostnad än tidigare samtidigt som den missar målen. Det är inte acceptabelt. Vi kräver därför att arbetet med att hitta långsiktiga lösningar intensifieras och att fack och medarbetare tillåts vara delaktiga i processen på bred front.

Över två månader har gått. Medarbetare knäar under arbetsbördan. Många förtvivlar. Framför oss ligger ytterligare sjukskrivningar och personalflykt om inte konkreta förslag till lösningar på den interna krisen läggs på bordet inom kort. Det brådskar – och det brådskar rejält!