Vi vill ha bättre villkor och bättre arbetsmiljö – börja med att återinföra friskvårdstimmen

Det blir allt svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till SVT – det konstateras bland såväl chefer som medarbetare runt om i landet. Det är särskilt tydligt vid rekrytering till tidsbegränsade anställningar, men långt ifrån bara.  

Än mer besvärande är att benägenheten att rekommendera SVT som arbetsgivare också minskar bland oss som redan arbetar inom SVT.  

Det är en tydlig trend i årets medarbetarenkät. Vi har också många vittnesmål från våra medlemmar om hur arbetsbelastningen ökar, hur stressen tilltar och hur det som ger SVT relevans som public servicebolag – det vill säga det innehåll som i slutänden levereras till avgiftsbetalarna – ofta får stå tillbaka.

Det som istället tar oproportionerligt stor kraft av medarbetarna är nya arbetsuppgifter som adderas till redan befintliga, att brottas med underbemanning och att hantera effekterna av osäkra anställningar. Vikarier med korta kontrakt kräver upplärning – vilket tar redaktionell kraft, för att kompetensen sedan efter kort tid går förlorad till andra arbetsgivare. 

Trots att brist på återhämtning är ett av de mest tydliga arbetsmiljöproblemen hos oss har den uppskattade friskvårdstimmen tagits bort – utan någon analys av vilka effekter den gav.  

Situationen är inte ny, men allt mer akut.  Det är en varningssignal som måste tas på största allvar – och det är ett gemensamt intresse för fack och arbetsgivare att bryta trenden. Det finns inga bättre ambassadörer för SVT än företagets egna medarbetare – men uppenbarligen blir ambassadörerna färre, i ett konkurrensmässigt och mediepolitiskt läge där de istället måste bli fler. 

Journalistklubben på SVT uppmanar arbetsgivaren: 

Att göra konkreta insatser för arbetsmiljö och villkor för sina anställda, för att SVT som arbetsgivare ska bli mer attraktiv och för att medarbetarna med självklarhet ska rekommendera SVT som arbetsgivare. 

Till dessa insatser räknar vi: 

Att företaget ökar bemanningen på redaktioner med alltför hög arbetsbelastning eller anpassar arbetsuppgifterna till den bemanning vi har.  

Prioriterar tillsvidareanställningar före korta kontrakt  

Att journalistiken prioriteras i varje givet läge 

Att SVT skapar nya karriärvägar för alla medarbetare (inte bara ledarskapsprogram) 

Att friskvårdstimmen återinförs