Ny strategi för lokala nyheter

SVT har inlett ett omfattande arbete för att ta fram en strategi för vad SVT:s lokala nyheter ska vara. Det är ett välkommet initiativ som Journalistklubben efterlyst ända sedan den lokala omgörningen 2015.  

– Våra medlemmar har upplevt en otydlighet i uppdraget – samtidigt som arbetsuppgifterna blir fler och fler. Företaget har organiserat strategiarbetet så att medarbetarnas perspektiv kommer att finnas med tidigt och det är extra klokt, säger klubbordförande Hanna Nyberg.  

Resultatet av strategiarbetet väntas vara klart under våren. Förutom en styrgrupp som leds av Jan Helin finns en referensgrupp som består av medarbetare utsedda av fack och företag gemensamt. Redan nu jobbar referensgruppen med en uppgift som bland annat består i att beskriva hur journalistrollen har förändrats de senaste åren samt vad som behövs för att rusta sig i den förändringen.  

– Det är något klubben ofta samtalar med medlemmar och förtroendevalda om, så att få formulera sig kring detta är oerhört intressant, säger Hanna Nyberg.    

Referensgruppen består av Hanna Aler Sjöqvist, Bernhard Mikulic, Rufus O Jägemar, Erica Stenback, Fredrik Lundmark, Danijel Ivic, Lars Nilsson och Hanna Nyberg. 

Styrgruppen leds av programdirektör Jan Helin och där ingår även vd Hanna Stjärne, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen och programchef Christina Ågren. 

Har du tankar kring arbetet hör gärna av dig på journalistklubben@svt.se 

Julhälsning

Stort tack alla förtroendevalda! Tillsammans har vi gjort ett fantastiskt jobb under 2017. Under året har vi till exempel haft intensiva samtal med ledningen angående arbetsmiljön på lokala nyheter. Det har lett till fler anställningar, tydligare arbetsfördelning och bra diskussioner på flera redaktioner. Men redan nu blickar vi framåt och planerar för ett starkt 2018.

Klubben fortsätter vara den största fackklubben på SVT med drygt 1100 medlemmar och är därmed också en av Journalistförbundets största klubbar. Några av de fokusområde vi kommer att ha under 2018 är:

– att stärka omvärldskunskapen och de fackliga banden med andra public servicebolag och kommer därför nästa år ordna aktiviteter för förtroendevalda.

– att i spåren av #metoo och #deadline öka kunskapen kring diskrimineringsfrågor. Detta arbetar vi med både i enskilda ärenden men också tillsammans med företaget där det är viktigt att de goda rutiner som finns verkligen följs.

– att noga följa utvecklingen kring sändningstillståndet och finansieringsfrågan.

– att fortsätta arbetet med att få till stånd en ny hållbar riktning för de lokala nyheterna och förbättrad arbetsmiljö på riksnyheterna.

– att verka för kompetensutveckling av medarbetarna vad det gäller den digitala övergången, inte minst inom allmän-TV och på tekniken.

Stort tack för att vi fått företräda alla medlemmar under 2017 och extra tack till alla förtroendevalda!

Hanna Nyberg, ordförande Journalistklubben vid SVT

 

WORKSHOP med anledning av #deadline

Journalistklubbarna vid SVT, SR och UR bjuder in till workshop med anledning av #deadline. 

När: Onsdag 22 november kl 12-15:45, drop in. Uppropet läses högt varje halvtimme. Kom och läs, tänk och kämpa mot sexism och andra trakasserier med oss!

Var: Kruthuskällaren i Stockholm, Radiohusparken.

Individer av alla kön är välkomna!

 För dig som inte är i Stockholm finns det möjlighet att skicka in förslag på problemformulering och förslag på vad du vill se nu. Vi sätter upp alla förslag på post its i lokalen.

 Välkomna!

Så kan arbetsmiljön på lokala nyheterna förbättras

Under hösten presenterade Journalistklubben resultatet av en enkät kring arbetsbelastningen på lokala nyheter. Det har lett till både protestbrev och arbetsgrupper och nu väntar vi med hopp på resultatet.

Nästan var fjärde medlem som svarat på Journalistklubbens enkät vittnade om att de valt att gå ner i arbetstid på grund av den höga arbetsbelastningen. Enkäten gjordes under försommaren och efter att Journalistklubben offentliggjort resultatet i september valde flera redaktioner att beskriva sin situation för den högsta ledningen genom att skicka skrivelser. I Malmö, Blekinge och Jönköping har nu redaktionscheferna kallat medarbetarna till samtal om hur arbetssituationen kan förbättras.

Konkreta förslag

Under fredagen hölls ett gemensamt samverkansmöte med flera redaktioner för att diskutera lösningar. De fackliga representanterna framhöll att det behöver bli ett stopp på regelmässiga utlasningar och att det är efterfrågat med en ökad tydlighet i utläggen av jobb. Även vad en komplett leverans ska innehålla och hur de regionala resurserna kan användas mer effektivt diskuterades.

Föreslagna åtgärder

Klubben har också lämnat en lista med förbättringsförslag till Christina Ågren, programchef för lokala nyheter, samt påtalat situationen i ett uttalande till arbetsgruppen för en ny strategi för lokala nyheter. Vi är glada över att divisionschef Anne Lagercrantz bekräftat att uttalandet är ett underlag i arbetet med strategin.

I stort går våra förbättringsförslag ut på tydligare styrning och prioritering från arbetsledare, aktivt arbete från företaget för att minska omsättningen på vikarier och minskning av det stora antalet tekniska system medarbetarna måste behärska. Vi vill också se en bred undersökning av arbetsmiljön på lokala nyheter eftersom en sådan inte gjorts på tre år.

Fler initiativ efterfrågas

Journalistklubben ser mycket positivt på att dialogen med medarbetarna är igång och vi hoppas att detta bara är början. Fler redaktioner behöver följa de nämnda exemplen och lyfta arbetsmiljöproblemen överst på agendan och redaktionschefer behöver få utrymme för egna beslut om förbättringar som till exempel inlasning av vikarier och formgrepp som kan bidra till effektivitet.

Uttalande om vägen framåt på lokala redaktionerna

Journalistklubbens höstmöte 26–27 oktober 2017 konstaterar att inriktningen för lokala nyheter på SVT är fortsatt otydlig. Nu sätter både chefer och medarbetare hopp till den strategi som en styrgrupp av höga chefer ska arbeta fram. Vi understryker att företaget i arbetet med strategierna behöver ta vara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens.

Idag tar Journalistklubben emot redogörelser på bred front från hela den lokala organisationen om undermålig arbetsmiljö och omfattande problem med orimligt hög arbetsbelastning och stress. Därför är det av yttersta vikt att den lokala strategin lika mycket som att tala om vad medarbetare ska göra, också talar om vad medarbetare ska välja bort när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras.

Behöver du hjälp?

Med anledningen av kampanjen #metoo, som syftar till att väcka medvetenhet kring sexuella trakasserier, vill Journalistklubben informera om att på SVT får sexuella trakasserier aldrig förekomma.

Om du är utsatt och behöver hjälp och stöd är du välkommen att kontakta din chef, HR eller klubbens ordförande Hanna Nyberg på 0768949913. Klubben tillämpar sträng sekretess i dessa ärenden, vilket innebär att vi kontaktar företaget enbart om du önskar det.

Här kan du läsa hela SVT:s policy mot sexuella trakasserier.

Här finns ett underlag kring sexuella trakasserier som den fackliga organisationen TCO har tagit fram.

Arbetsbelastningen får lokala journalister att vilja byta jobb

Före sommaren genomförde Journalistklubben vid SVT en enkät bland medlemmarna på lokala nyheter för att undersöka om journalisterna valt att gå ner i arbetstid på grund av hög arbetsbelastning. Detta efter att flera medlemmar berättat om att de har ett så hårt arbetstryck att de valt att gå ned i tid för att orka.

Av de 126 personer som svarade på enkäten svarade 61 procent att arbetsbelastningen var för hög medan 39 procent ansåg att arbetsbelastningen var lagom eller låg. Nästan en fjärdedel (23 procent) uppgav att de valt att gå ner i arbetstid som en följd av stressen på jobbet, och hälften uppgav att de till och med funderat på att byta arbete.

– Det här är signaler som företaget måste ta på största allvar och agera på, säger Journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.

En reporter beskrev i ett fritextsvar hur denne upplevt att arbetssituationen förändrats.

”Ett kreativt och stressigt jobb kräver återhämtning och eftertanke. Denna ´luft´ är borta, vilket innebär minskad arbetsglädje, fler faktafel, sämre arbetsklimat, en ständig trötthet.”

Oroad över journalisternas mående

Journalistklubben vid SVT uppfattar resultatet av undersökningen som mycket oroväckande, både för de enskilda medlemmarnas välmående, men också för företagets framtid vad det gäller att behålla duktiga journalister och möjlighet att rekrytera ny personal.

– För att SVT även fortsättningsvis ska kunna leverera den goda journalistik som licensbetalarna förväntar sig krävs att företaget är attraktivt för duktiga journalister och att varje medarbetare har arbetsförhållanden som främjar kreativitet, berättarlust och god hälsa. Sedan den stora omorganisationen då regionala nyheter blev lokala har Journalistklubben gjort två enkäter som hundratals medlemmar svarat på men företaget har fortfarande inte undersökt arbetsmiljön i stort. Det är dags nu, säger Hanna Nyberg.

Ser inte strukturella fel

Christina Ågren, som är programchef för de lokala nyheterna på SVT, anser att det utifrån enkäten inte går att utläsa att det finns strukturella orsaker till det som journalistklubben beskriver som en utbredd känsla av otillräcklighet bland reportrarna på de lokala redaktionerna. Hon har nu uppmanat redaktionscheferna att ha extra fokus på arbetsbelastningen under höstens utvecklingssamtal.

– Det är otroligt viktigt att det finns en tät och bra dialog mellan medarbetare och chef som kan fånga orsaker, och där man kan komma överens om vad som behövs för att förbättra situationen. Samtidigt genomför vi redaktionella projekt som bidrar till att tydliggöra förväntningar, till exempel textsprånget och varumärkesprojektet. Utöver det planerar vi bland annat redaktörsutbildningar för att stötta redaktörerna i arbetsledning och prioritering, säger Christina Ågren.

Fler arbetsuppgifter skapar stress

Men Journalistklubben trycker på att det finns ett utbrett missnöje bland medarbetarna på de lokala redaktionerna med att det läggs på allt fler arbetsuppgifter, nya arbetsverktyg kommer till och att det samtidigt råder en otydlighet från ledningen kring hur de lokala nyheterna ska arbeta.

– Det är inte ett stort antal ”individer” som har de här problemen, utan det är här är ett systemfel som företaget måste åtgärda, säger Journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg.

– Vi kommer att behöva fortsatt jobba med att både tydliggöra och renodla uppdraget för lokala nyheter. Det är ett jobb som kommer intensifieras inom kort i vårt arbete med en strategi för lokala nyheter och jag tar med mig resultatet av enkäten in i det arbetet, säger Christina Ågren.

 

Rättelse:

I en tidigare version av texten stod det att Christina Ågren menade att det inte rörde sig om strukturella problem utan att det handlade om enskilda individers förmåga att anpassa sig till de förändringar som sker på lokala nyheter. Christina Ågren har efter publiceringen kontaktat Journalistklubben och förklarat att hon inte känner igen sig i den beskrivningen och att hon inte ser på medarbetare på det sättet.  Av detta skäl är texten nu uppdaterad.

SJF kritiskt till Sjöfartsverkets agerande mot journalister

En av Sjöfartsverkets helikopterpiloter gjorde en farlig manöver riktad mot en av SVT:s utsända fotografer. Journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling kritiserar nu Sjöfartsverkets agerande i en gemensam debattartikel.

”Det är helt oacceptabelt att personal från svenska myndigheter på grund av oprofessionellt agerande försätter journalister i fara.” skriver de på fackförbundet ST:s sida Publikt.

Dessutom försvårade ansvariga på myndigheten granskning av händelsen genom att sekretessbelägga helikopterns händelselogg som är en offentlig handling. Nyberg och Nordling menar att offentligt anställda behöver utbildas bättre i offentlighetsprincipen.

”I ett samhälle som vill vara öppet och demokratiskt måste alla statsanställda ha en grundläggande kunskap om offentlighetsprincipens funktion och värde.”

 

Läs hela debattartikeln på Publikt.

Se den farliga manövern här.

Ledningsenheterna ska spara 50 miljoner

Företagsledningens besked på tisdagen att ledningsenheterna, inklusive tekniken, fått sparbeting på sammanlagt 50 miljoner kronor över två år är tråkiga nyheter. I en organisation med kraftig framåtrörelse är meddelandet om besparingar nedslående, men med de senaste årens ökade krav på leverans på fler plattformar är beskedet ändå inte överraskande.

I ledningsenheterna ingår följande verksamheter: Kanal och Tablå, Teknik, Strategi, HR och kommunikation samt Ekonomi. 

Det är fortfarande oklart vilka åtgärder som kommer att genomföras och vilka effekter eventuella nedskärningar kan få i verksamheten. SVT säger att de 50 miljonerna ska sparas genom åtgärder som arbetas fram av varje enhet i oktober, genom frivilligpaket och genom att tjänster inte återbesätts när personer går i pension. Företaget lämnar i nuläget ingen garanti för att det inte kan bli tal om uppsägningar.

Journalistklubben följer utvecklingen noga och uppmanar medlemmar att höra av sig om det finns frågor som behöver diskuteras.

Stjärne lanserar ”empowerment av medarbetarna”

På måndagen samlades fler än 300 chefer och projektledare på SVT:s stora chefsmöte i Stockholm. Vd Hanna Stjärne inledde med en rad fokus inför nästa år, bland annat pratade hon om något hon kallar ”empowerment av medarbetarna”. Journalistklubbens ordförande Hanna Nyberg blev nyfiken på vad hon menade.

Hanna Stjärne ser att trycket på ansvarig utgivare har ökat under en längre tid.

– Vi har ett tryck på oss när folk pratar om att vi mörkar, och det gör vi ju inte utan vi jobbar fortfarande enligt de publicistiska principerna, men vi behöver kunna förklara tydligare när vi landar i vissa beslut.

Därför har hon gett Anne Lagercrantz, divisionschef för Nyheterna och Maria Groop Russel, divisionschef på ATV, ett uppdrag att starta ett projekt för att skapa fler diskussioner publicistiskt och djupare förstå utgivarskapet.

Kommer det att rikta sig till fler än chefer?

– Vi är ju på ett chefsforum idag så vi pratar ju om chefer, men det kan vara så att medarbetare behöver ha med sig vissa saker redan när man drar iväg på ett jobb.

Varför ser du det här behovet just nu?

– Den digitala utvecklingen gör att de här frågorna kommer in tidigare i processen, de klassiska utgivarfrågorna om vi ska publicera ett namn är en sak, men nu kan vi vara säkra på att namnet kommer ut ändå och då blir frågan hur vi förhåller oss till det och hur vi ska berätta om vårt beslut.

Hur exakt det ska gå till utarbetas just nu och planerna sätts i verket under 2018 och fram till valet.